Conclusions de la inspecció del Serpis per les participants del II Curs d’introducció al Voluntariat en rius

Conclusions de la inspecció del Serpis per les participants del II Curs d’introducció al Voluntariat en rius

Finalitza el II Curs d’introducció al voluntariat en rius organitzat pel Centre de Desenvolupament Rural la Safor i impartit per l’ambientòleg Ismael Aznar Frasquet amb l’eixida de camp del passat dijous 22 de juny, en el tram del Serpis conegut amb el nom del Pas de la Guàrdia, a Vilallonga.

En aquesta eixida de camp, les participants del curs han reconegut in situ alguns dels temes tractats al llarg del curs, com ara les espècies característiques de flora i fauna d’aquest entorn, el patrimoni lligat al riu, les problemàtiques a les quals s’enfronta l’ecosistema, etc. Però a més a més, han sigut les protagonistes actuant com a limnòlogues, apropant-se a l’estat que presenta aquest tram del riu a través de la inspecció de l’ecosistema fluvial i la identificació de diferents espècies. Així, i amb l’ajuda de tres índex diferents, s’han obtingut alguns resultats que s’exposen a continuació.

Les primeres observacions i mesures descriuen un cabal un poc superior a l’habitual per a aquesta època i amb una aigua transparent. Mitjançant el primer índex, una adaptació de l’índex de Qualitat del Bosc de Ribera (QBR), s’ha determinat que aquest hàbitat que hauria d’acompanyar al riu al llarg del seu recorregut presenta una zona de bosc no massa dens però amb espècies autòctones típiques d’aquest entorn, com ara: el pollancre (Populus nigra), el gatell (Salix atrocinerea), el fleix de fulla menuda (Fraxinus angustifolia) i el llidoner (Celtis australis). Mentre que a vora riu, s’han identificat altres espècies com el jonc (Scirpus holoschoenus), la bova (Typha angustifolia) i el senill o canyís (Phragmites australis) entre altres.

Tot i que, malauradament, també s’ha detectat la sempre present canya comuna (Arundo donax), espècie exòtica invasora predominant al curs baix del Serpis.

Amb aquesta informació i observant la continuïtat longitudinal del bosc de ribera en el tram estudiat i la connectivitat transversal d’aquest hàbitat amb l’entorn que l’envolta, que es composa principalment per camps de tarongers, infraestructures i zones urbanitzades, es pot concloure que el bosc de ribera en aquest tram del Serpis, encertadament recuperat per l’Ajuntament de Vilallonga ara fa uns huit anys, presenta una qualitat intermèdia/alta.

Les participants, també han identificat les espècies presents a l’hàbitat aquàtic i les han fet servir com a bioindicadors de la qualitat de l’aigua a través de dos índex més. Un d’ells basat en la presència de plantes aquàtiques, els macròfits, amb el qual s’han identificat exemplars de l’anomenada llengua d’oca, del gènere Potamogeton, i del comunament anomenat llépol, de l’abundant gènere Cladophora. Aquesta baixa diversitat de macròfits ens indica que la qualitat de l’ecosistema aquàtic no és el més adequat, tot i que aquest resultat pot trobar-se influenciat per la llarga i greu sequera soferta fins a finals de 2016 i les tres grans i encadenades crescudes posteriors.

L’últim índex utilitzat per les participants de l’eixida de camp s’ha basat en els macroinvertebrats presents al medi aquàtic. A través de la captura i identificació d’aquests, s’ha detectat la presència d’alguns exemplars de nimfes de parotets (del ordre Odonata), efímeres (del ordre Ephemeroptera), tisoretes o sabaters (del gènere Hydrometra), escarabats aquàtics (de la família Gyrinidae), mol·luscs (de la família Melanopsidae) i gambeta de riu (de la família Atyidae). Tot i que també s’han trobat exemplars de cranc de riu americà (Procambarus clarkii), una espècie exòtica molt invasora. Amb tot, la majoria d’exemplars de macroinvertebrats identificats es corresponen amb hàbitats aquàtics que presenten una bona o mitjana qualitat de l’aigua.

Durant l’eixida de camp, també s’ha reconegut un exemplar d’un peix que es troba protegit degut a la seua situació vulnerable (UICN), la raboseta (Cobitis paludica), que ha suposat una troballa molt interessant. L’aleví d’aquesta espècie trobat a Vilallonga, junt amb l’identificat el passat divendres 16 de juny a Potries durant una inspecció al riu amb l’ajuda dels xiquets i xiquetes del poble, demostra que aquesta espècie autòctona encara es troba present en el riu Serpis.

Per tant, els resultats d’aquesta eixida de camp obtinguts a través d’una jornada del que podríem anomenar ‘ciència ciutadana’, mostren un tram del riu Serpis que presenta un estat de conservació entre moderat i bo, millor que la majoria dels trams del riu aigües avall d’aquesta zona. Fet que evidencia que el riu Serpis, de la mateixa manera que la resta de rius de la comarca, presenta unes condicions millorables, degudes a una manca de gestió suficient en temes tan importants com el cabal ecològic, les espècies exòtiques invasores, les extraccions incontrolades d’aigua subterrània, etc.

Amb iniciatives com aquesta, on s’apropa a la societat de la comarca als rius recuperant els seus usos lúdics, s’augmenta la conscienciació ambiental de la població i els coneixements relacionats amb els espais naturals pròxims, es fa evident el desig cada vegada més fort d’una comarca per gaudir d’un ‘Serpis, riu viu’.

Autor: Ismael Aznar Frasquet

Riu Serpis al seu pas per Beniarjó: bosc de ribera deficient i fauna aquàtica inexistent

Riu Serpis al seu pas per Beniarjó: bosc de ribera deficient i fauna aquàtica inexistent

El passat dijous 22 d’octubre es va realitzar una senzilla però reveladora inspecció del riu Serpis amb els participants al curs “Introducció al Voluntariat en rius: comarca de la Safor” organitzat pel Centre de Desenvolupament Rural La Safor i l’Escola de la Terra.

voluntariat 01Es va realitzar la inspecció dins del terme municipal de Beniarjó, junt al centre FP La Safor. Es va inspeccionar aquest tram del Serpis després d’uns dies de pluges que van permetre el corrent d’aigua al llit del riu, que feia mesos que estava completament sec.

Es va observar que no existia pràcticament cap tipus de vegetació aquàtica, segurament degut a la manca de cabal durant molts mesos. A partir de les mesures realitzades en el tram es va obtindre una velocitat de l’aigua de 0,1 m/s i un cabal de 0,2 m3/s.

Per altra part, vam poder observar les característiques de la ribera i la seua vegetació, per tal de conèixer millor la qualitat del bosc de ribera. D’aquesta forma vam determinar que aquesta vegetació de ribera estava formada bàsicament per canyar (Arudo donax) i altres espècies exòtiques com l’acàcia de tres punxes (Gleditsia triacanthos) i el ricí (Ricinus communis) i alguns exemplars d’arbres naturalitzats provinents de l’activitat agrícola, com ara figueres, moreres, llorer i caquis. Al mateix temps s’observà un exemplar arbori del bosc de ribera, com ara un om i un pi blanc.

Per tant, es va trobar una ribera amb una baixa diversitat vegetal, amb certa continuïtat al llarg del riu, però amb clarianes i amb una connectivitat nul·la amb altres espais naturals adjacents, ja que aquests es troben formats principalment per camps agrícoles, infraestructures de comunicació i zones urbanitzades. Alhora, es van observar nombroses deixalles, principalment de plàstic. Per tant es pot considerar que, tot i no presentant unes riberes nues, l’estat del bosc de ribera és deficient.

voluntariat 02Pel que fa a la diversitat de fauna, cal esmenar que el nivell de fauna aquàtica observada va ser molt baix, a l’igual que en la ribera, on no es van observar gairebé aus, excepte algun verderol i una merla, molt comuns en tota la comarca i cap altre rastre animal, excepte l’observació d’una rata comuna.

Amb tot açò, podem considerar que degut a la manca de cabal esmentada, a l’elevada presència d’espècies exòtiques vegetals en la ribera i la baixa biodiversitat observada, el tram inspeccionat presenta unes condicions generals desfavorables.