El CDR la Safor impulsa una investigació sobre els canvis d’usos del sòl i l’abandonament agrícola a la comarca de la Safor

El CDR la Safor impulsa una investigació sobre els canvis d’usos del sòl i l’abandonament agrícola a la comarca de la Safor

L’abandonament massiu de l’agricultura de secà a partir de la dècada de 1960, que es manifesta en un èxode de les zones rurals a les zones costaneres, ha generat grans canvis en el paisatge amb un focus econòmic cap l’urbanisme turístic, i una gran desvertebració socioeconòmica del territori.

Les conseqüències d’aquests processos són manifestades en l’abandonament de terres agrícoles i de pastures, que passen a ser ocupats per una vegetació forestal cada vegada més densa i amb majors problemes en cas de grans incendis forestals, a més, d’una substitució del cultius i l’augment de la urbanització en l’àmbit costaner. Conèixer, quantificar i interpretar els canvis en el paisatge i les activitats agrícoles tradicionals és fonamental per a una correcta valoració, planificació i gestió del territori, dels seus valors i dels seus riscos associats, en el marc de la lluita contra l’escalfament global i d’acord amb l’agenda mediambiental europea.

Imatges que mostren la modificació dels voltants del port de Gandia i desembocadura del Serpis

En aquesta investigació de Virginia Garófano es proposa la realització d’una anàlisi dels canvis espacials i temporals de les cobertures i usos del sòl a la comarca, d’acord amb una metodologia d’anàlisi multi-temporal per fotointerpretació de fotogrames històrics, amb una intensitat i escala de mostreig adaptada al cas d’estudi. Els resultats permetran comprendre els canvis que s’han produït a la comarca de la Safor en les últimes dècades per a interpretar la situació actual i les conseqüències d’aquests canvis, actuals i futurs.

La investigació està subvencionada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.


Imatges que mostren la modificació de part dels termes municipals del Real de Gandia, Almoines i Gandia.
Investigació sobre l’eficàcia de les faixes filtre de vegetació en el control de la contaminació difusa del riu Serpis a la comarca de la Safor

Investigació sobre l’eficàcia de les faixes filtre de vegetació en el control de la contaminació difusa del riu Serpis a la comarca de la Safor

Arran de l’ultima investigació del CDR la Safor sobre la contaminació per nitrats i compostos plaguicides a les aigües i peixos del Serpis, el CDR la Safor impulsa enguany una nova investigació sobre el disseny i avaluació de l’eficàcia de la instal·lació de faixes filtre a les riberes del Serpis. Aquesta tècnica d’enginyeria verda permet controlar l’arribada de contaminants, majoritàriament procedents de les activitats agrícoles localitzades als voltants del riu.

Nombrosos estudis previs han assenyalat a la contaminació difusa del riu Serpis com una de les principals problemàtiques ambientals existents en aquest riu i una de les principals causes del seu mal estat ecològic. Aquesta contaminació és conseqüència de l’ús excessiu dels compostos químics agrícoles que, al seu torn, són fàcilment arrossegats fins a l’aigua com a conseqüència de la proximitat existent entre les terres agrícoles i el llit fluvial. Contextualitzada la problemàtica, en primer lloc, s’han modelitzat els “vessants tipus” existents en el recorregut del Serpis per la comarca de la Safor mitjançant el model RUSLE2. Per a cada tipologia de vessant s’han obtingut diferents resultats relatius a la generació i emissió de sediments; entre els quals es trobarien també part dels contaminants que interessa reduir mitjançant l’ús de les faixes filtre.

Una vegada identificada la tipologia de vessant que presenta més resultats erosius (generació i emissió de sediments al llit), seguidament, s’han identificat tots els tipus de vessants de l’àrea d’estudi amb característiques similars a la vessant tipus modelitzada. Atès que gran part dels vessants identificats formen part de l’activitat agrícola de la comarca, també s’ha recopilat la referència cadastral de cadascuna de les parcel·les situades a prop del riu, amb l’objectiu de facilitar una hipotètica actuació a la comarca. És a dir, mitjançant aquesta avaluació, es podria dur a terme una proposta de localització de faixes filtre prioritàries, atenent a la gravetat dels vessants quant a la seua emissió de contaminants al riu.

Els diferents resultats d’aquesta investigació permetran seleccionar un disseny concret de faixa filtre (dimensions i composició) atenent a l’eficàcia en la remoció de contaminants que l’usuari o gestor vulga aconseguir. És a dir, després de la modelització del vessant tipus i els diferents dissenys de les faixes filtre, s’ha obtingut un ampli ventall de possibilitats pel que fa a la instal·lació de faixes filtre en els vessants de la comarca. La seua selecció podrà estar correctament justificada ja que s’obtindran les dades d’eficàcia en la reducció de l’entrada de contaminants en el Serpis per part d’aquestes infraestructures verdes, que a més a més, permetran incrementar la diversitat i riquesa d’hàbitats i espècies als voltants de l’espai fluvial.

Aquesta investigació està subvencionada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.